na INLIS000000000031789 20210602091738 0010-0621000005 Seluk Beluk Pasar Modal / Karmila Karmila Ed. I iv+84 hlm : Ilus ; 21 cm Sleman : KTSP, 2010 658.8 658.8 KAR s 9789791456821 Pasar Modal 50713 50714